Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim

Cele programu

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Istotną rolę odgrywa również praktyczny aspekt zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium.

Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych w trybie tutoralnym).

Rok ustanowienia: 1992
Liczba dotąd przyznanych stypendiów: 261, w tym 5 FMP

Źródło funduszu

Fundusz tworzy się z pożytków osiąganych z operacji finansowych środkami finansowymi pochodzącymi z The Sasakawa Foundation (obecnie The Nippon Foundation) w ramach Programu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów.

Coroczne przeznaczenie zysku z daru

  • Stypendia SYLFF dla studentów i doktorantów związanych z realizacją jednolitych studiów magisterskich, studiów II lub III stopnia przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach dydaktycznych instytucji przyjmującej, opłaty czesnego, realizacji programu studiów, kosztów utrzymania i podróży oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych związanych z programem studiów *: 95%
  • Koszty związane z lokalnym administrowaniem programu: opłaty komunikacyjne, materialy biurowe, itp.: 5%

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół.

Instytucje będące członkami sieci SYLFF zwykle mile widzą stypendystów SYLFF. Nie ma obowiązku wybrania żadnej z tych instytucji w staraniach o stypendium SYLFF.
Stypendia są przyznawane przez Zespół ds. Programu SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Długość stypendium: minimum 1 semestr, maximum 1 rok akademicki.

* Ewentualny planowany wyjazd na konferencję musi być częścią składową proponowanego dłuższego wyjazdu stypendialnego. Wymagany jest list od organizatorów stwierdzający fakt planowanego aktywnego uczestnictwa, np. wygłoszenie referatu, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym, przygotowanie postera, funkcja organizacyjna w czasie tej konferencji.