Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane, ułożone w poniżej podanej kolejności i dostarczone do Koordynatora SYLFF w UJ, ul. Czapskich 4, pok. 26. 

 • Formularz zgłoszeniowy ** - wyłącznie w j. angielskim
 • Życiorys - wyłącznie w j. angielskim
 • Zaproszenie. Kandydaci powinni dołączyć listy zapraszające (najlepiej w j. angielskim) na papierze firmowym, podpisane przez osoby w wybranych instytucjach uprawnione do stwierdzenia, że kandydat będzie tam mile widziany i że jego plany szkoleniowe i naukowe opisane w punkcie "Study objectives" Formularza zgłoszeniowego są możliwe do zrealizowania w tych instytucjach.
  Listy te powinny zawierać:
  • wskazanie na rok akademicki, w którym wyjazd ma nastąpić,
  • proponowaną długość pobytu,
  • zobowiązanie zapraszającego do opieki naukowej nad stypendystą w trakcie jego pobytu w instytucji zapraszającej
  • i/lub potwierdzenie przyjęcia na kurs(y) z uwzględnieniem wysokości czesnego.

  Podanie konkretnych dat jest zbyteczne. W staraniach indywidualnych radzimy nie zwracać się do pracowników administracyjnych (koordynatorów SYLFF w przypadku planowania wyjazdu do uczelni będącej członkiem sieci SYLFF) z prośbą o znalezienie odpowiedniego pracownika naukowego wybranej uczelni lecz bezpośrednio do pracowników naukowych, którzy są specjalistami w dyscyplinie właściwej dla przedstawionego projektu.

  W przypadku trudności w uzyskaniu zaproszenia w j. angielskim można przedłożyć zaproszenie w innym języku europejskim.

  Zaproszenia nadesłane e-mailem (skany oryginałów) będą przyjmowane wraz z wymaganą dokumentacją. Mogą być zastąpione oryginalnym listem najpóźniej w momencie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku niemożności uzyskania oryginalnych listów zapraszających, skany w formacie PDF będą honorowane przez Zespół d.s. SYLFF. Nieoficjalne zaproszenia e-mailowe nie będą respektowane.

 • Proponowany sposób wykorzystania środków stypendialnych (wyłącznie w dolarach amerykańskich) - w j. angielskim.
 • Zaświadczenie potwierdzające status kandydata jako studenta UJ. Kierunek i rok studiów musi być wpisany - w j. polskim.
 • Zaświadczenie o wysokości średniej ze studiów - co najmniej 4.0 . (Może być po polsku). Doktoranci - tylko średnia ze studiów doktoranckich. Może być na tym samym formularzu co zaświadczenie potwierdzające status kandydata w UJ.
 • Transkrypty wszystkich studiów wszystkich 7-8 semestrów. Dotyczy tylko studentów. Osoby, które ukończyły studia I stopnia powinny przedłożyć suplementy dyplomów wraz z kopiami dyplomów oprócz transkryptu studiów II stopnia. Doktoranci – suplementy dyplomów magisterskich wraz z kopią dyplomu oraz poświadczone transkrypty studiów doktoranckich. Dyplomy powinny być podpisane. Wszystkie dokumenty w j. angielskim.
 • Zaświadczenia o znajomości języków obcych przede wszystkim przydatnych dla realizacji programu stypendialnego, ale inne też mile widziane W przypadku braku odpowiednich świadectw/dyplomów można dołączyć kopię odpowiedniej strony indeksu, gdzie jest wpis o zdaniu egzaminu z j. obcego.
 • Lista aktywności wykonanych społecznie lub odpłatnie wskazująca na to, że kandydat jest młodym liderem. W każdym punkcie należy wskazać osobę (imię, nazwisko, funkcja oraz nr telefonu i/lub adres elektroniczny), ktora mogłby ten fakt potwierdzić. Listę należy sporządzić na formularzu w j. angielskim.
 • Jedna opinia - Formularz dot. programu SYLFF
  Opinia (wyłącznie w j. angielskim) powinna być napisana przez pracownika naukowego (minimum doktor), pod opieką którego kandydat przygotowuje pracę magisterska lub doktorską. Dodatkowo dopuszczana jest opinia pracownika naukowego u którego kandydat studiował lub prowadził badania w Polsce lub za granicą. Jeśli kandydat ma zatwierdzony temat pracy magisterskiej/otwarty przewód doktorski, ten fakt powinien być stwierdzony przez promotora w opinii. Przyjmowane będą opinie wyłącznie na formularzach SYLFF. Jeśli opiniodawca nie może napisać swej opinii po angielsku, konieczne jest dołączenie tłumaczenia na j. angielski. Opinie są poufne, tzn. kandydat nie może znać ich treści. Powinny być przekazane do Koordynatora SYLFF UJ przez opiniodawcę osobiście lub pocztą. Mogą być także dostarczone przez kandydata. W każdym przypadku opinia ma być w zaklejonej kopercie o formacie mniejszym niż A4. Na kopercie ma widnieć imię i nazwisko kandydata. Opinie mogą być przyjmowane przed i po dostarczeniu przez kandydata pozostałych dokumentów aplikacyjnych, jednak nie po ostatecznym terminie składania podań (vide: Kalendarium).

** Formularze należy wydrukować dwustronnie, nie zmieniając ich formatu.