Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje

Przekazanie funduszu stypendialnego

University at Buffalo Foundation, Inc. przekaże fundusze stypendialne SYLFF na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec października 2024 r. 

Przed otrzymaniem funduszy stypendialnych

W celu otrzymania pieniędzy należy wypełnić formularz potrzebny do wypłaty stypendium i przesłać go  (wyłącznie elektronicznie) na adres: adriana.holub-palonka@uj.edu.pl. Formularz ten nie może być wypełniony ręcznie.  

UJ przelewa stypendium na konto bankowe w takiej walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek bankowy. Opłaty bankowe związane z dokonaniem przelewu pokrywa Uniwersytet Jagielloński.

Drugim warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie w Sekcji Wyjazdów DWM, pok. 26 Wniosku wyjazdowego podpisanego przez Dziekana Wydziału lub dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Oświadczenia o wyjeździe. Dokumenty te można składać z wyprzedzeniem, jednak nie później niż 10 dni przed wyjazdem.
Po podpisaniu Wniosku wyjazdowego przez Panią Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, stypendium zostanie przelane na konto.
Opisane procedury wyjazdowe dotyczą zarówno studentów, jak i uczestników szkół doktorskich.

Więcej informacji na temat procedur na stronie: procedury wyjazdowych.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani pozostają u Koordynatora Programu SYLFF. Na życzenie można odzyskać oryginały zaproszeń.

Do 14 dni po powrocie

Należy złożyć sprawozdanie ze stypendium SYLFF u Koordynatora Programu SYLFF w UJ.

Stypendyści SYLFF wypełniają SYLFF Fellow Report i dostarczają do Koordynatora Programu SYLFF w 2 oryginalnych, podpisanych egzemplarzach (w tym 1 dla Kwestury UJ). Wszelkie kwoty należy podać w USD. Nie trzeba dołączać rachunków.
Wraz z raportem należy przedłożyć potwierdzenie pobytu (z datami) wydane przez instytucję przyjmującą.
Należy przedłożyć także dokumenty podróży: karty pokładowe i/lub bilety kolejowe/autobusowe.

Okres realizacji stypendium

Wszystkie wyjazdy należy zrealizować do 30 września roku następnego po tym, w którym kandydat otrzymał stypendium. Przedłużenie tego okresu jest możliwe, jeśli to konieczne, maksymalnie do końca roku kalendarzowego po złożeniu podania do Przewodniczącego Komisji d.s. SYLFF UJ i uzyskania jego pozytywnej decyzji.