Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KWALIFIKACJE

Starać się mogą osoby, które w momencie starania się o stypendium są:

  • uczestnikami I-III roku Szkół Doktorskich,

  • studentami I roku studiów II stopnia*

  • studentami IV roku jednolitych studiów magisterskich*

* Zakwalifikowani studenci będą mogli skorzystać ze stypendium w trakcie ostatniego roku studiów.

Dyscypliny naukowe w ramach których studenci odbywają studia uprawniające do składania aplikacji: nauki społeczne, humanistyczne, nauki o zarządzaniu, ekonomiczne i prawne.

Kandydaci, którzy już otrzymali stypendia SYLFF, mogą się starać ponownie. Ich nowe podania będą rozpatrywane pod warunkiem dołączenia do nich sprawozdań z poprzednich stypendiów.

Studenci zakwalifikowani na stypendia ERASMUS i/lub na wyjazdy w ramach wymiany bezposredniej mogą sie starać o stypendia w ramach programu SYLFF jeśli spełniają wszystkie jego kryteria.

Komisja dokonuje oceny zgłoszenia na podstawie złożonego przez kandydata kompletu dokumentów. Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Wynik rozmowy będzie brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji o kwalifikacji kandydata.

Ocena kandydata będzie prowadzona w według poniższej skali punktowej:

  1. ocena celów zaplanowanych badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej z uwzględnieniem wymiaru społecznego projektu (cele jasno i dokładnie sformułowane, wyraźnie wskazany wymiar społeczny projektu): 0-10 pkt

  2. ocena aktywności kandydata związanych z pełnieniem roli przywódczej: 0-10 pkt

  3. ocena dotychczasowych aktywności potwierdzających udział kandydata w pracach badawczych lub innych aktywności studenckich: 0-5 pkt

Do realizacji w roku akademickim 2024/2025 przewidzianych jest maksymalnie 5 stypendiów dla najwybitniejszych kandydatów. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków otrzymanych w danym roku od Fundacji Tokijskiej do podziału, jak i w zależności od czasookresu korzystania ze stypendium przez kandydata w uczelni zagranicznej (średnio około 15.000 USD).

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół.

Instytucje będące członkami sieci SYLFF zwykle mile widzą stypendystów SYLFF. Nie ma obowiązku wybrania żadnej z tych instytucji w staraniach o stypendium SYLFF.
Stypendia są przyznawane przez Zespół ds. Programu SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Długość stypendium: minimum 1 semestr, maximum 1 rok akademicki.
W związku z pandemią ograniczenia te mogą ulec zmianie.