Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcja dotycząca planowania środków stypendialnych

UWAGA: To nie jest formularz, który należy wypełnić. To jest tylko informacja, która ma pomóc w sporządzeniu własnego planu wykorzystania stypendium przez kandydata w j. angielskim. Instrukcja w j. angielskim jest w anglojęzycznej wersji tej strony.

Zgodnie z życzeniem The Tokyo Foundation ani dolna ani górna granica kwoty stypendialnej o jaką można się starać nie jest określona. Należy jednak wziąć pod uwagę, że na ogół mamy do dyspozycji ok. 50.000 USD rocznie i wielu bardzo dobrych kandydatów.

Proponowany plan powinien być podzielony na kategorie wymienione poniżej. W każdym przypadku należy podać dość szczegółową informację. Ilość podpunktów należy dostosować do potrzeb. Z informacji zawartych w planie wykorzystania stypendium musi wynikać dokładnie dokąd i na jak długo kandydat zamierza wyjechać.

Imię i nazwisko
Instytucja goszcząca
Planowany okres pobytu

1. Czesne, opłaty uniwersyteckie, w tym uczestnictwo w kursach (wyszczególnić, podać kwoty)
a) .............   $ .............
b) .............   $ .............
c) .............   $ .............
  Razem:  $ .............

2. Koszty realizacji programu naukowego (wyszczególnić cele wydatków i podać kwoty)
a) .............   $ .............
b) .............   $ .............
c) .............   $ .............
  Razem:  $ .............

3. Zakup książek, koszty kopiowania (dodatkowe informacje są zbyteczne)
a) zakup książek, baz danych, materiałów audiowizualnych   $ .............
b) koszty kopiowania   $ .............
  Razem:  $ .............

4. Koszty podróży
a) bilety, (podać trasy, środki lokomocji, ceny biletów)
  - .................
  - .................
  - .................
 


$ .............
b) opłata paszportowa   $ .............
c) wiza (podać kraj)   $ .............
d) ubezpieczenie (kwota)   $ .............
  Razem:  $ .............

5. Koszty utrzymania (podać miejscowości, ilość tyg./mies. x kwota)
a) zakwaterowanie ....tyg/mies. x $.... $ .............
b) wyżywienie ....tyg/mies. x $.... $ .............
c) komunikacja miejska ....tyg/mies. x $.... $ .............
  Razem:  $ .............

6. Ewentualne inne koszty (wyszczególnić)
a) (np.wysłanie książek do Polski)   $ .............
b) .............   $ .............
c) .............   $ .............
  Razem:  $ .............
  Kwota całkowita:  $ .............

Koszty powinny być podsumowane w poszczególnych kategoriach, po czym należy podać ogólną kwotę, o którą kandydat się stara.

Wszelkie koszty powinny być podane w dolarach amerykańskich. Kwoty powinny być zaokrąglone do 1 dolara.

W żadnym wypadku takie wydatki jak: sprzęt komputerowy, programy komputerowe, instrumenty muzyczne itp. nie mogą być uwzględnione w planach stypendialnych.

Kandydaci planujący wyjechać do kilku miejsc w ramach tego programu powinni odrębnie skalkulować koszty i podać łączną kwotę.